Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu kosmetykaprofesjonalna.pl (zwanym dalej portalem) jest BCS sp z o.o.  z siedzibą w Katowicach  ul. Panewnicka 40,  wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000197065 zwana dalej administratorem.

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane na portalu gromadzone są wyłącznie w celach niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa,  realizacji usługi dostępu do portalu oraz w celach marketingowych administratora danych.

Zmiany polityki prywatności

Administrator Danych Osobowych przetwarzanych na portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób portal internetowy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego kosmetykaprofesjonalna.pl, są zastrzeżone. Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

Warunki przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997arz roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą). Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w ustawie.

Administrator  przechowuje zgromadzone dane osobowe, dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie Użytkownik wnioskuje.

Administrator  zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości  oraz możliwość okresowych kontaktów z Użytkownikami w imieniu własnym, jak również Firm Partnerskich odnosząc się bezpośrednio  do funkcjonowania  portalu, niekomercyjnych informacji oraz określonych ofert, które mogą być interesujące dla Użytkownika portalu.

Usuwanie i modyfikacja danych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych przez administratora  na portalu. Na wniosek użytkownika administrator zobowiązany jest usunąć dane.

Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: joanna.czajkowska@kosmetykaprofesjonalna.pl

Dane udostępniane publicznie przez osoby których dotyczą.

Dane osobowe podane do wiadomości publicznej prze samych użytkowników przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników odwiedzających strony i nie podlegają ochronie..

Informacje zabronione

Na portalu zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, świętokradzkich treści i pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, a które można uznać za przestępstwo lub działanie powodujące inną odpowiedzialność prawną.

Informacje o treści pornograficznej, zawierającej przemoc, nieprzyzwoitej, oszczerczej, zniesławiającej lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawo nie są dozwolone.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe ("cookies") na dysku użytkownika komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji.

Zawartość plików cookies  generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Odpowiedzialność

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z portalu spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem.

Osoby niepełnoletnie

Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w żadnych listach dyskusyjnych, konkursach, nie mogą publikować wiadomości ani żadnych informacji na jakiejkolwiek z witryn lub serwisów Firmy bez zgody opiekuna prawnego. Administrator świadomie nie namawia ani nie gromadzi danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnym do prawidłowej obsługi Użytkownika.

Jeżeli dziecko Użytkownika przekaże dane osobowe, a Użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie z naszych rejestrów, może to zrobić, korzystając z mechanizmów dostępnych w poszczególnych witrynach internetowych, lub kierując prośbę o usunięcie danych do administartora.

Odpowiedzialność

Administartor nie bierze również odpowiedzialności za komentarze czytelników, teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane w serwisie porady, wiedza oraz informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Warto pamiętać:

* po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj"

* nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do konta

Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkowników portalu udostępnienie loginu lub hasła.